Larm eller varning och hur snabbt det bör åtgärdas

222-041_2019.ai
Tabell 1. Panelförklaring

Indikeringsdioden visar

Ikon

Förklaring

Status

Åtgärd

Fast grönt sken

Fast_groent.psd

Normaldrift.

Information

Allt fungerar normal, ingen åtgärd behövs.

Långsamma gröna blink

langsamt_groent.psd

Sabotagelarm.

Larm

Sabotagelarm, ges när dörren till batteribackupen är öppen. Om larm ges trots stängd dörr kontrollera då om åverkan eller försökt till åverkan har gjorts. Verkar allt normal, då kan armen till sabotagekontakten behöva justeras.

Snabba gröna blink

snabbt_groent.psd

Nätavbrottslarm.

Larm

Nätavbrottslarm. Larm återställs automatiskt när elnät återkommer, ingen åtgärd behöver göras.

Fast gult sken

Fast_orange.psd

Låg batterispänning.

Varning

Låg batterispänning, batterier kommer behöva bytas inom 30-180 dagar från det att första larmet uppstod.

Långsamma gula blink

langsamt_orande.psd

Åldrade batterier.

Varning

Åldrade batterier, batterier kommer att behöva bytas inom 180 dagar från det att första larmet uppstod.

Snabba gula blink

snabbt_orange.psd

Bortkopplade batterier / batterikortslutning.

Larm

Byt batterier omedelbart. Enheten kommer inte att fungera vid nätavbrott.

Fast rött sken

fast_roett.psd

Överspänning eller underspänning eller laddarfel.

Larm

Åtgärd behöver göras omedelbart. Kontakta support för hjälp med felsökning.

Långsamma röda blink

langsamt_roett.psd

Låg systemspänning.

Larm

Åtgärd behöver göras omedelbart. Kontakta support för hjälp med felsökning.

Snabba röda blink

snabbt_roett.psd

Lastsäkring har löst ut / batterisäkring har löst ut.

Larm

Åtgärd behöver göras omedelbart. Kontrollera säkringar och byt trasiga säkringar.

Svart / släckt

svart.psd

Djupurladdningsskydd är aktiverat. (Enheten har stängt av.)

Information

Åtgärd behöver göras omedelbart. Kontakta support för hjälp med felsökning.Om ordningen på blink

Larm och varningar från enheten går i fallande ordning från snabbt blinkande rött till fast grönt. Det betyder att larm och varningar med lägre prioritet kan döljas av blink med högre prioritet.

Exempel: Enheten blinkar långsamt rött (Låg systemspänning). Felet avhjälps och då lyser enheten med fast gult sken (Låg batterispänning). Felet avhjälps och då blinkar enheten för att sabotagekontakten inte är aktiv. När skåpsluckans stängs avhjälps därmed det sista problemet och LED visar ett fast grönt sken.

Röda snabba blink maskerar alla andra indikeringar med lägre prioritet.

Larmordningen i exemplet

Betyder

langsamt_roett.psd

Larm för låg systemspänning maskerar larm för Låg batterispänning och sabotagelarm. Detta avhjälps och då:

Fast_orange.psd

Larm för låg batterispänning maskerar larm för sabotagekontakt. Detta avhjälps och då:

langsamt_groent.psd

Larm för sabotagekontakt ges. Detta avhjälps och då:

Fast_groent.psd

Lyser ett fast grönt sken, allt ok.

Fast grönt sken: Normal operation - normaldrift

g1.png

Status betyder: Enheten fungerar normalt.

Åtgärd: Ingen åtgärd behövs.

Not. för vissa NOVA tillverkade före juni 2021

För vissa NEO3/PRO3 enheter som är tillverkade före juni 2021, kan en programuppdatering behövas, om utspänningen är låg fastän indikeringsdiod lyser grönt.

Felsökning NEO3/PRO3 korten (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

 1. Mät utspänning P1:1 och P1:2 (1). Om spänningen är lägre än 12 V / 24,0 V eller om spänningen är lägre än 13 V / 26,0 V och inte stiger minst 0,1 V efter 5 minuter, gå vidare till nästa steg.

 2. Gör reset på “J11” (2) (snabb kortslutning och systemet startar om). Om indikeringsdiod blinkar snabbt orange (cellkortslutning eller frånkopplade batterier eller mycket lågt laddade batterier), ring vår support och beställ uppgraderingsdongel. Ha serienummer tillgängligt.

 3. Mät batterispänningen på vardera batteri med batterisäkringen (3) frånkopplad och notera batterierna olika polspänningar. Batteribyte kan vara nödvändigt men uppgradering behöver inte vara nödvändigt.

PRO3_maet_nova_foere_2021.png

Långsamma gröna blink: Tamper alarm - Larm från sabotagekontakt

g2.png

Status betyder: Larm från sabotagekontakten.

Åtgärd: Kontrollera om åverkan gjorts på enheten eller att sabotagekontakten är rätt justerad. Om batteribox är ansluten ska gul kabel i batterbackupens kontakt klippas och i alla batteriboxar utom i den sista batteribox. Justera sabotagekontakt vid behov.

Felsökning: Håll sabotagekontakt nertryckt då skall sabotagelarmet upphöra, om inte kontrollera byglar på moderkort.

 1. Kontrollera byglar på moderkort, se nedan.

 2. Om batteribox finns (FLX-M och FLX-L) ska gul kabel VARA HEL på sista/nedersta Batteriboxen (Sista delen I kedjan) men klippt på övriga kontakter.

 3. Justera eventuellt alla sabotagekontakter, se instruktion nedan. Stäng alla luckor. Upphör sabotagelarmet och Grön indikeringslysdiod lyser konstant grön=OK.

Figur 1. PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

J7 + J11 kontakterna ska vara i eller vara byglade.Figur 2. PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

J3 + J14 kontakterna ska vara i eller vara byglade.Figur 3. PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

J17+J101 kontakterna ska vara i eller vara byglade.Justering av sabotagekontakt

Justering av sabotagekontakt

SABK_PLIERS_INSTRUCTION.eps

Sabotagekontaktens hävarm skall vid stängd skåpdörr vara i slutet läge (stängd). Går larm (”tamper alarm” / larm till undercentral) kan hävarmen behöva justeras.

Hävarmen justeras genom följande steg:

 1. Nyp åt med en plattång mitt på hävarmen.

 2. Justera hävarmen försiktigt åt önskat håll (upp/ner).

 3. Kontrollera genom att stänga dörren. Ett klick hörs när kontakten sluts.

Obs!

Sabotagekontakten skall inte larma vid stängd och låst dörr.

Snabba gröna blink: Mains failure - larm för nätavbrott

g3.png

Status betyder: Avbrott i strömförsörjning (230 V) till enheten.

Åtgärd: Åtgärda nätavbrott. Kontrollera att plint för 230 V sitter ordentligt och att nätspänning finns fram till jackbar plint.

Felsökning: Undersök om nätspänningsdiod lyser med fast grönt sken på kretskortet.

Figur 4. PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

D1 lysdiod ska lysa om 230 VAC är ansluten.Figur 5. PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

D12 lysdiod ska lysa om 230 VAC är ansluten.Figur 6. PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

D1 lysdiod ska lysa om 230 VAC är ansluten.Om lysdiod lyser grönt finns nätaspänning till kortet och processor registrerar den, annars mät med multimeter AC-spänningsmätning på nätplint P1:1 “Line”(Fas) och P1:2 “N”(Noll) att 230 VAC finns.

Gult fast sken: Low Battery - Låg batterispänning

y1.png

Status betyder: Batterispänningen är låg under 12 V / 24 V när enheten drivs av batterier.

Åtgärd: Normalt drifttillstånd under långvarigt nätavbrott och efterföljande återuppladdning av batterierna.

Felsökning: Felsökning behöver ej göras då batterier laddas upp.

Långsamma gula blink: Aged Battery - Åldrade batterier

y2.png

Status betyder: Batterier behöver bytas, för att reservdrifttid säkert ska kunna upprätthållas. Det görs veckovisa batterikapacitetstest, över inbyggd testlast, för att konstatera att batterierna inte är överåldrade.

Kontrollera: Att temperaturen inte är för hög, över 25 °C, i omgivningen.

Att ev fläkt fungerar/snurrar. Det bör övervägas att även byta fläkten I  samband med batteribyte.

Åtgärd: Byt alla batterierna till likvärdiga batterier, i avseende på livslängd och kapacitet. Eventuellt byte även fläkten (dess livslängd är 6-8 år beroende på omgivningstemperatur).

Efter batteribyte återställer sig själv larmet själv, kan ta upp till en vecka. Med reset kan larmet rensas direkt.

För batteribyte: läs under avsnitt batteribyte i installationsmanual

Figur 7. PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

S1, Dip-switch 8 sätts till OFF-ON-OFF. Endast larm avvaktiveras, nytt test sker automatiskt inom en vecka.Figur 8. PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

Omstart av enhetens mjukvara görs genom att bygla J13. Nytt batteritest sker automatiskt efter en vecka.Viktigt

Om batterier inte är tillräckligt laddade när de installeras kan larm ges igen vid test. Avvakta en vecka tills batterier är laddade och test görs igen.

Batteritest (dip 8)

För att göra ett batteritest behöver dip 8 byta läge och fem sekunder behöver gå innan test initieras.

 • Om dip 8 i ursprungsläge står på OFF slå då dip 8 till: ON (vänta 5 sekunder) och slå sedan tillbaka till OFF.

 • Om dip 8 i ursprungsläge står på ON slå då dip 8 till: OFF (vänta 5 sekunder) och slå sedan tillbaka till ON.

Detta aktiverar batteritest efter 3-8 sekunder. Batteritestet pågår i ca 6 sekunder och då blinkar lysdioden snabbt gult. Larm för åldrat batteri kan indikeras under tiden batteritest utförs.

Ställ tillbaka dip 8 först när testet har slutförts.

Figur 9. PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

Omstart av enhetens mjukvara görs genom att bygla J11. Nytt batteritest sker automatiskt efter en vecka.Batteritest (dip 8)

För att göra ett batteritest behöver dip 8 byta läge och fem sekunder behöver gå innan test initieras.

 • Om dip 8 i ursprungsläge står på OFF slå då dip 8 till: ON (vänta 5 sekunder) och slå sedan tillbaka till OFF.

 • Om dip 8 i ursprungsläge står på ON slå då dip 8 till: OFF (vänta 5 sekunder) och slå sedan tillbaka till ON.

Detta aktiverar batteritest efter 3-8 sekunder. Batteritestet pågår i ca 6 sekunder och då blinkar lysdioden snabbt gult. Larm för åldrat batteri kan indikeras under tiden batteritest utförs.

Ställ tillbaka dip 8 först när testet har slutförts.

Viktigt

Om batterier inte är tillräckligt laddade när de installeras kan larm ges igen vid test. Avvakta en vecka tills batterier är laddade och test görs igen.

Felsökning: Mät batterispänning i nätddrift över batteripolerna. 13,65 V / 27,3 V.

Koppla bort alla batterisäkringar i batteribackup och batteriboxar. Mät spänningen på varje enskilt batteri och notera värdet. Spänningen skall vara över 13,3 V / 26,6 V på varje batteri. Skillnanden mellan batterier skall vara mindre än 0,3 V.

Snabba gula blink: Disconnected batteries / battery cell shortage - Bortkopplade batterier / batterikortslutning.

y3.png

Status betyder: Batterier är bortkopplade eller batterisäkring mellan batterierna frånslagen eller fel på cell i batterier som lett till kortslutning i batteriet.

Åtgärd: Kontrollera att alla batteripoler är åtdragna och alla batterisäkring (en per batteribox samt I huvudenhet) är påslagna.

Felsökning av batteri:

1. Mät Batterispänning med multimeter och med nätspänning och batterisäkring tillslagen; notera totalt spänningsvärdet . Mät batteripolspänningen den skall vara högre än 12 V / 24 V (13,65 V / 27,3 V).

Maet_batterispaenning.png

2. Mät batteripolspänning för att konstatera att batterierna inte har cellkortslutning.Koppla bort alla batterisäkringar i batteribackup och batteriboxar. Mät spänningen på varje enskilt batteri och notera värdet. Spänningen skall vara över 13,3 V / 26,6 V på varje batteri. Skillnanden mellan batterier skall vara mindre än 0,3 V.

12vMaet_batterispaenning.png

Viktigt

Varje enskilt batteris spänning bör vara över 13,3 V (om det inte tidigare samma dygn varit ett längre nätavbrott).

Viktigt

Notera att skillnaden mellan batterierna inte ska vara mer än 0,3 V. Byt alla batterier om skillanden är mer än 0,3 V.

Fast rött sken: Over or under voltage / charger fault - Över- eller underspänning eller laddarfel.

r1.png

Status betyder: Problem med nätaggregatet, det ger för mycket eller för lite spänning eller har fått ett internt fel.

Åtgärd och felsökning: Koppla bort alla batterier genom att frånkoppla alla batterisäkringar. Mät över nätaggregatets plus och minus pol för att kontrollera aggregatspänning. Vid större avvikelse (mer än -0,5 V och +0,2 V) mät belastningen med en strömtång / Amperemeter, inställd på DC-ström och konstatera att strömmen inte överstiger kontinuerligt 80% av märkkapaciteten. Om över 100% av mätkapaciteten, installera större batteribackup eller fördela belastningen på fler batteribackuper. Annars, vid mindre avvikelser, kan nätaggregatets spänning justeras via potentiometer till börvärde 13,65 V / 27,3 V.

Efter mätning: Återställ batterisäkringar. Bryt nätspänning för att konstatera att batteribackupen fungerar i batteridrift.

Figur 10. PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

Multimeter röd plus+ kabel på Header1 nr 3 på kretskortets och Svart minus- kabel till Header1 nr 4. Säkerställ att ni får kontakt med kopplingsstiften.Figur 11. PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

Multimeter röd plus+ kabel på Header1 nr 3 på kretskortets och Svart minus- kabel till Header1 nr 4. Säkerställ att ni får kontakt med kopplingsstiften.Figur 12. PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

Multimeter röd plus+ kabel på J12/J13 på kretskortets svart minus- kabel till J21.Långsamma röda blink: Low system Voltage - Låg systemspänning.

r2.png

Status betyder: Spänningen från batteribackupen är för låg, (under 12,0 V / 24,0V), vilket är ett naturligt driftfall vid återuppladdning efter långvarit nätavbrott.

Åtgärd: Om det nyligen inte varit ett längre nätavbrott. Konstatera att belastningen inte överskrider märkeffekt på batteribackupen och att nätaggregatet är rätt inställt.

Felsökning: Mät belastningen med en strömtång / Amperemeter, inställd på DC ström och konstatera att strömmen inte överstiger kontinuerligt 80% av märkkapaciteten. Om över 100% av mätkapaciteten, installera större batteribackup eller fördela belastningen på fler batteribackuper.

Frånkoppla alla batterier genom att frånkoppla alla batterisäkringar.

Figur 13. PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

Multimeter röd plus+ kabel på Header1 nr 3 på kretskortets och Svart minus- kabel till Header1 nr 4. Säkerställ att ni får kontakt med kopplingsstiften. Spänningen skall vara 13,65 V / 27,3V (-0,5 V/+0,2 V). Annars bör nätaggregat justeras eller (om nätaggregat är äldre 5 år) bytas.Figur 14. PRO2 kort (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt.
PRO2 kort (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt.

Multimeter röd plus+ kabel på Header1 nr 3 på kretskortets och Svart minus- kabel till Header1 nr 4. Säkerställ att ni får kontakt med kopplingsstiften. Spänningen skall vara 13,65 V / 27,3V (-0,5 V/+0,2 V). Annars bör nätaggregat justeras eller (om nätaggregat är äldre 5 år) bytas.Figur 15. PRO3 kort (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO3 kort (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

Multimeter röd plus+ kabel på J12/J13 på kretskortet och Svart minus- kabel till J21. Spänningen skall vara 13,65 V / 27,3V (-0,5 V/+0,2 V). Annars bör nätaggregat justeras eller (om nätaggregat är äldre 5 år) bytas.Snabba röda blink: Blown load / battery fuse blown - Lastsäkring har löst ut / batterisäkring har löst ut.

r3.png

Status betyder: Säkring till last eller batteri har löst ut.

Åtgärd: Byt säkring / slå till automatsäkring eller kontakter på kretskort lossas.

Felsökning: Kontrollera att batterisäkringar är hela eller tillslagna. Kontrollera att lastsäkringar är hela, om lastsäkringar har löst ut kontrollera att det inte är kortslutning i lasten. Grön indikeringsdiod lyser vid varje lastutgång om säkring är hel och spänning ut finns.

Figur 16. PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

Summalarm för kretskortets säkringar, larm från säkringar på ev lastkort och batterisäkringar från batteriboxar.

1. Kontrollera lastsäkringar F1, F2, F3, indikeringsdiod vid lastutgångar lyser grönt om säkringar är hela och spänning finns. och batterisäkring F4 att de är hela. Kontrollera alla batterisäkringar i batteribackup och eventuella batteriboxar.

2. JU2. Kabel för batterisäkringar från externa batteriboxar på plint “JU2”, (NO). finns ingen batteribox ansluten är ingen kabel ansluten till JU2. JU2 Behöver ej vara byglad. Ryck denna kabel och om larm upphör, då ligger fel på denna kabel eller i ej aktiverade batterisäkringar i batteribox(ar).

2.1. Om larm upphör. Sätt tillbaka kabel och kontrollera att automatsäkringar i batteribox(ar) är tillslagna.

3. J15. Kontrollera om externa lastkort är anslutna till J15 (NC). Lossa kabel, sätt bygel så att larmet från J15 inte kan ges. Om larm försvinner när bygel sätts dit, ligger felet i externt lastfördelningskort. Felsök enligt nedan.

3.1 Om lastkort ej är anslutet skall J15 vara byglad.

3.2 Om lastkort är anslutna till till J13, ryck denna kabel för att kostatera om felet ligger i kabel eller externt lastkort. Ingen bygling behövs.Om larm försvinner , ligger felet i externt lastfördelningskort. Felsök enligt nedan.

4. J13. Lastfördelningskort kan vara anslutna till J13 alt (J15) och vidare till lastkort: 2 OUT LOAD J1 eller J2 eller 5 Output module J6 eller J7 eller 10 Output module J11 eller J12 “.

Figur 17. PRO2 kort (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

Kontrollera lastsäkringar F2, F3, F5 och batterisäkring F1 att de är hela. Kontrollera alla batterisäkringar i batteribackup och eventuella batteriboxar.

Kontrollera om externa lastfördelningskort är anslutna till J7 (NC) och J21 (NC).

Om lastfördelningskort ej är anslutet skall J7 och J21 vara byglade.

Lastfördelningskort kan vara anslutna till J1och vidare till lastkort: 2 OUT LOAD “J1 eller J2” eller 5 Output module “J6 “ eller ”J7 “ eller 10 Output module “J11 “ eller ”J12 “.

Kabel för batterisäkringar från externa batteriboxar på plint “J4”, (NO). finns ingen batteribox ansluten skall är inget anslutet till JU2. Behöver ej vara byglad.Figur 18. PRO3 kort (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

Kontrollera lastsäkringar F5, F7, F3 och Batterisäkring F4 på grundkortet. Kontrollera alla batterisäkringar i batteribackup och eventuella batteriboxar.

Kabel för batterisäkringar från externa batteriboxar på plint “J14”, (NO). finns ingen batteribox ansluten skall är inget anslutet till J14. Behöver ej vara byglad.

Kontrollera om externa lastfördelningskort är anslutna med kabel till: J10 ochJ100 (NC) eller jumper och/eller kabel till J5 och till utgångskort 2OUT LOAD “J1 eller J2” eller 5Output module “J6 “ eller ”J7 “ eller J10 Output module “J11 “ eller ”J12 “.Figur 19. 2+2 Out load.
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

J11 och J12 är anslutning från moderkort. Det lyser en grön lysdiod vid varje lastutgång när säkring är hel och spänning finns på lastutgången. Summa-lysdiod löser röd om säkring är utlöst.Figur 20. 5 output module.
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

J6 och J7 är anslutning från moderkort. Det lyser en grön lysdiod vid varje lastutgång när säkring är hel och spänning finns på lastutgången. Summa-lysdiod löser röd om säkring är utlöst.Figur 21. 10 Output module.
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

J11 och J12 är anslutning från moderkort. Det lyser en grön lysdiod vid varje lastutgång när säkring är hel och spänning finns på lastutgången. Summa-lysdiod löser röd om säkring är utlöst.

Svart / släckt: Deep discharge protection (system shutdown) - Djupurladdningsskydd är aktiverat. (Enheten har stängt av.)

b1.png

Status betyder: Vid driftsatt system: Är indikeringsdioden släckt har djupurladdningsskydd (under 10,5 V / 21 V) trätt i kraft och nätaggregat levererar inte tillräcklig spänning till lasten.

Åtgärd: Kontrollera att nätspänning finns och att nätaggregat levererar spänning.

Felsökning: 1. Kontrollera att enheten har nätspänning, kontrollera att nätspänningsdiod lyser fast grönt på kretskortet.

Figur 22. PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley

D1 lysdiod ska lysa om 230 VAC är anslutet.Figur 23. PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt)
PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt)

D12 lysdiod ska lysa om 230 VAC är anslutet.Figur 24. PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt)
PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt)

D1 lysdiod ska lysa om 230 VAC är anslutet.Om lysdiod lyser grönt finns nätaspänning till kortet och processor registrerar den, annars mät med multimeter AC-spänningsmätning på nätplint P1:1 “Line”(Fas) och P1:2 “N”(Noll) att 230 VAC finns.

2. Mät över nätaggregatets plus och minus pol för att kontrollera aggregatspänning är större än (10,5V) / 21V. Annars ring support för nätaggregatbyte.

Figur 25. PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.
PRO1 kort (RCO och ASSA och Tidomat) eller tidigare system av Stanley.

Multimeter röd plus+ kabel på Header1 nr 3 på kretskortets och Svart minus- kabel till Header1 nr 4. Säkerställ att du får kontakt med kopplingsstiften.Figur 26. PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

Multimeter röd plus+ kabel på Header1 nr 3 på kretskortets och Svart minus- kabel till Header1 nr 4. Säkerställ att du får kontakt med kopplingsstiften.

Figur 27. PRO3 kort 5A och 10A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).
PRO2 kort 15A och 25A (Milletekniks NOVA system samt Stanley, Bravida, Vanderbilt).

Multimeter röd plus+ kabel på J12/J13 på kretskortets “gaffel in till “Amerikansk plint” vidare in till nätaggregatet och Svart minus-kabel till J21.

Ställ tillbaka alla batterisäkringar. Bryt nätspänning för att konstatera att batteribackupen fungerar I batteridrift!